رهنمای دانشجو

فضایی برای گفتگوی صمیمی و پرسش و پاسخ دانشجویان عزیز

رهنمای دانشجو

فضایی برای گفتگوی صمیمی و پرسش و پاسخ دانشجویان عزیز

رهنمای دانشجو

۱ مطلب در اسفند ۱۳۸۸ ثبت شده است

بین انسان و ارزش ها دو نوع رابطه وجود دارد:

(1)انسان کاشف (حامل) ارزش هاست

در این صورت ارزش ها حقیقی و عینی بوده و از ویژگی های زیر برخوردارند:

1.      ارزش ها حقیقتی ورای ذهن و روان است

2.      ارزش ها مطلقند

3.      ارزش ها در قلمرو باورها معنا می یابند

4.      کمال انسان به  کمال ارزش هاست

5.      ارزش ها قابل انتشار است

6.      معنای زندگی در درونی سازی ارزش ها ست

(2)انسان خالق( واجد ) ارزش هاست

بنابراین ارزش ها شخصی و ذهنی بوده و ویژیگیهای زیر را دارا می باشد :

1.       واقعیت آنها ذهنی و روانشناختی است

2.      ارزش ها نسبی

3.      ارزش ها در قلمرو گرایش ها قرارمی گیرند

4.      کمال ارزش ها در پرتو ارزش های عینی است

5.      ارزش ها تبدل پذیر می گردد

6.      معنای زندگی در سازگاری با ارزش های عینی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۸ ، ۰۸:۲۴
مرتضی حدادی